ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՅԲԵՆԱՐԱՆԻՆ

  1.Օրվա իրադարձությունը՝  Հրաժեշտ այբենարանին : 2.Առարկան ՝ Մայրենի: 3.Դասի թեման/ վերնագիրը՝ հայերեն տառերի ճանաչում, սովորում և ամրապնդում : 4.Կատարման ժակետը` 23.05.2017թ.: 5.Պատասխանատուն՝ առարկայական մեթոդմիավորման նախագահ՝ Թամար Համբարձումյան: Ուսուցիչ՝դասվար `Ռուզան Թորոսյան: 7.Նպատակ /ներ/ ը. . Ծանոթացնել հայերեն տառերին, ձեռագիր ու տպագիր տեսակներին, հնչյունական համակարգին: .Ամրապնդել նախաայբբենական շրջանում ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները,պատմություն-նախադասություն-բառ-վանկ-հնչյուն շղթայի իմացությունը, միավանկ և բազմավանկ բառերը,ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները տարբերակելու, բառը հնչյունային վերլուծության […]

Continue reading »
1 2