ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՅԲԵՆԱՐԱՆԻՆ

 

1.Օրվա իրադարձությունը՝  Հրաժեշտ այբենարանին :

2.Առարկան ՝ Մայրենի:

3.Դասի թեման/ վերնագիրը՝ հայերեն տառերի ճանաչում, սովորում և ամրապնդում :

4.Կատարման ժակետը` 23.05.2017թ.:

5.Պատասխանատուն՝ առարկայական մեթոդմիավորման նախագահ՝ Թամար Համբարձումյան:

  1. Ուսուցիչ՝դասվար `Ռուզան Թորոսյան:

7.Նպատակ /ներ/ ը. . Ծանոթացնել հայերեն տառերին, ձեռագիր ու տպագիր տեսակներին, հնչյունական համակարգին:

.Ամրապնդել նախաայբբենական շրջանում ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները,պատմություն-նախադասություն-բառ-վանկ-հնչյուն շղթայի իմացությունը, միավանկ և բազմավանկ բառերը,ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները տարբերակելու, բառը հնչյունային վերլուծության ենթարկելու կարողությունները:

.Վայելչագրության կանոններին համապատասխան ուսուցանել ձեռագիր տառերը:

. Զարգացնել բանավոր խոսք կառուցելու կարողությունը:

.Զարգացնել բառի հնչյունային ու վանկային վերլուծություններ կատարելու կարողությունը:

.Հետաքրքրություն առաջացնել գրել-կարդալու անհրաժեշտության և կարևորության հանդեպ: